שם העמותה

 1. שמה של העמותה יהיה "ארגון מנגה ואנימה ישראל".

מטרות העמותה

 1. מטרות העמותה הן:
  1. לכנס את קהילת חובבי המנגה והאנימה בארץ (להלן: "הקהילה") תחת מנגנון שישרת אינטרסים רחבים של הקהילה ויגבש את החברים בה.
  2. לפעול להטמעת תחום האנימה והמנגה בארץ, לרבות במסגרת אירגון וקיום פרוייקטים, כנסים ואירועים שיוקדשו, בעיקר, לתחום המנגה והאנימה, באופן עצמאי ו/או בשיתוף עם ארגונים קיימים במסגרת וכן להגדיל את ייצוג המנגה והאנימה באירועים רלוונטים כגון אירועים בעלי אופי גיקי, כגון כנסי המדע הבדיוני והפנטסיה בארץ.
  3. לשמש כגוף ההסברתי וככלי נגיש בנושא מנגה ואנימה ו/או נושאים קשורים לכל ארגון, גוף או קהל.
  4. ארגון כנסים, אירועים ופרויקטים הנוגעים לתרבות יפן ככלל, עם דגש על הטמעתה במנגה ובאנימה.
  5. תרומה לציבור בצורה שתשרת גם את שאר מטרות הארגון.

סמכויות העמותה

 1. העמותה תהא רשאית להחזיק בזכויות ולקבל התחייבות ולעשות כל פעולה משפטית וכל פעולה חוקית במסגרת מטרותיה.

חברות

 1. קבלת חברים
  1. מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
  2. ההחלטה בדבר קבלת חבר לעמותה או אי קבלתו, נתונה בידי הועד. סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב בתוך 14 יום ממועד קבלת הסירוב. הערעור יובא בפני האסיפה הכללית הקרובה, והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
  3. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון זו:
   "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מאשר כי קראתי והבנתי את תקנון העמותה, לרבות מטרותיה וכי אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, כפי שיהיו מעת לעת, ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
   בקשה זו תוגש באמצעי שיוחלט ע"י הועד או ע"י האסיפה הכללית בין אם באמצעות הגשה אישית, דואר אלקטרוני או דואר.
  4. היה ונתגלו אי סדרים בתהליך ההרשמה של המבקש להצטרף כחבר לעמותה, בין אם במתן מידע מסולף או באי-תשלום דמי החבר בעמותה, לא תאושר חברותו. ככל שנתגלה הדבר לאחר שחברותו של המבקש בעמותה נכנסה לתוקף, תהא רשאית העמותה לפעול להוצאתו מן העמותה בהתאם לקבוע בתקנון זה ובלבד שבמעמד בירור העניין לא הציע המבקש הסבר המניח את דעת הוועד והסדיר את כל חובותיו לעמותה בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודש מיום הבירור. לא אושרה או בוטלה חברותו של אדם לפי סעיף זה, רשאי הוא לערער על הסירוב, בתוך 14 יום ממועד אי האישור או הביטול, לפני האסיפה הכללית הקרובה והחלטתה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 2. זכויות וחובות של חבר
  1. חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת.
  2. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
  3. הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
  4. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
  5. קטינים עד גיל 17 ייחשבו "צעירי אמא"י". הם יהיו פטורים מתשלום דמי חבר, יהיו זכאים לכל ההטבות המגיעות לחברי העמותה ויהיו רשאים לנכוח באסיפה הכללית, אך לא ייחשבו חברים מן המניין ולא יורשו להצביע באסיפה הכללית או להתמודד לתפקידים בוועד העמותה או בוועדת ביקורת עד שיגיעו לגיל המותר על פי חוק. מהגיעם לגיל המותר על פי חוק, העמותה תהא רשאית להתנות את חברותם בתשלום דמי חבר (ככל שיהיו).
 3. פקיעת חברות
  1. החברות בעמותה פוקעת –
   1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו;
   2. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;
   3. בהוצאתו מן העמותה;
  2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הוועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד המטעמים הבאים:
   1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או פעל בניגוד למטרות העמותה או החלטה של האסיפה הכללית;
   2. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
  3. לא יציע הוועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בסעיף משנה ב.1 אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 4. מתן הודעות לחבר
  הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, ככל שהן מיועדות לחבר באופן אישי, יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או שיישלח בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל בהתאם לרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את פרטי ההתקשרות הרשומים בפנקס החברים.
  הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה המיועדות לכלל חברי העמותה יופיעו באופן ברור ובולט בלוח מודעות אלקטרוני המיועד לכך באתר האינטרנט של העמותה, בנוסף למשלוח לרשימת התפוצה האלקטרונית, כפי שתתעדכן מעת לעת.

האסיפה הכללית

 1. זמן ומקום
  יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הועד.
 2. הזמנה
  אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.
 3. תפקידים של אסיפה כללית רגילה
  אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם בחברי הוועד וועדת הביקורת.
 4. מנין
  1. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה או לפחות 25 מחברי העמותה (המספר הנמוך מבין השניים); היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
  2. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהגיע הזמן הנקוב בהזמנה, תתפזר האסיפה ויראו את האסיפה כנדחית בחצי שעה ובאותו מקום, ללא כל צורך בהזמנה נוספת. באסיפה נדחית יהיו רשאים הנוכחים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
 5. יושב ראש ומזכיר
  יושב ראש העמותה יכהן כיושב ראש האסיפה הכללית. בהיעדרו תבחר האסיפה יושב ראש לאסיפה מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה. האסיפה תבחר מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה הנוכחים באסיפה.
 6. החלטות
  החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
 7. החלטה בכתב
  החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי האסיפה או שחברי האסיפה נתנו הסכמתם ביחס אליה (באמצעות מכתב, פקסימיליה, טלקס, דואר אלקטרוני או כל אמצעי אחר) תחשב להחלטה שנתקבלה פה אחד באסיפה כללית שנתכנסה ונתקיימה כהלכה למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א) לחוק העמותות.
 8. פרוטוקול
  מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה ובהעדרו מי שמינה לשם כך הועד.

בחירות לוועד המנהל וועדת ביקורת

 1. בחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת
  1. כל חבר עמותה זכאי להגיש מועמדות ולהכנס לרשימת המועמדים לוועד ולוועדת ביקורת העמותה.
  2. רשימת המועמדים לוועד ולוועדת הביקורת תיסגר ותוצג באתר העמותה עשרה ימים לפני תאריך האסיפה הכללית והבחירות. למרות זאת, האסיפה הכללית תהיה רשאית לאשר מועמדות שהוצגה במועד מאוחר יותר. מועמד ו/או חבר ועד חייב להיות חבר עמותה רשום, בעל כרטיס חבר בתוקף.
  3. רשאי לבחור כל חבר עמותה אשר חברותו בתוקף, בהגעה או באמצעות שליחת ייפוי כוח בחתימתו.
  4. הבחירה לוועד העמותה ולועדת הביקורת תהיה בחירה חופשית וחשאית.
  5. טופס ההצבעה יאפשר הבעת תמיכה או התנגדות בבחירת מועמדים לועד העמותה ולועדת הביקורת עד מספר חברי הועד וכמספר חברי ועדת הביקורת.
  6. ייבחרו כחברי ועד עד שבעה חברים וכחברי ועדת הביקורת עד שלושה חברים, אשר זכו במספר קולות התמיכה הרב ביותר ובלבד ששמם הוזכר בשלושים אחוזים מטפסי ההצבעה התקפים או יותר, ושלא עלה מספר הקולות המתנגדים לבחירתם על מספר הקולות התומכים בה.
  7. ככל שלא נבחרו די מועמדים כנדרש לעיל, יערך סבב נוסף בין המועמדים אשר לא נבחרו. סבב הבחירות הנוסף יתקיים מייד לאחר סיום ספירת הקולות מסבב הבחירות הראשון, במהלך אותה האסיפה.
  8. במידה ולא נבחר מספר מועמדים לוועד כנדרש בחוק יבוטלו הבחירות, יישאר הוועד הנוכחי לכהן, ובחירות חוזרות לוועד יתקיימו עשרה עד שלושים ימים ממועד הבחירות שבוטלו.
  9. לא יבחר ולא יכהן בועדת הביקורת חבר בוועד המנהל או עובד עמותה או מי שמועסק על ידה או נותן לה שירותים בתשלום.

הוועד מנהל

 1. הועד כגוף המנהל
  הועד המנהל ינהל את העמותה ואת פעולותיה.
 2. יו"ר הועד המנהל
  1. יו"ר הועד המנהל יכהן כיו"ר העמותה.
  2. בראש הועד המנהל יעמוד יו"ר אשר ינהל אותו ואת ישיבותיו.
  3. יו"ר הועד המנהל יבחר על ידי הועד המנהל בהתכנסות הראשונה של הועד המנהל לאחר היבחרו, וישמש יו"ר עד להחלטת רוב של הועד להחלפתו או עד תום הקדנציה של הועד ובחירות לוועד חדש ובחירת יו"ר חדש.
  4. לא יבחר ולא יכהן כיו"ר חבר עמותה, אלא אם הצהיר על רצונו לכהן כיו"ר בשלב הבחירות ונבחר על ידי הוועד הנבחר כאמור בסעיף 18.ג.
  5. במקרה בו אין מועמד המקיים את הדרישה בסעיף 18.ד. לעניין הצהרה מראש על הרצון לכהן כיו"ר, מכל סיבה שהיא, הועד יבחר את היו"ר מתוך חברי הועד, גם אם אותו מועמד לא מקיים את הדרישה המוקדמת בסעיף 18.ד.
  6. יו"ר הועד המנהל יהיה חבר הועד המנהל ויהיו לו זכויות הצבעה כמו כל חבר אחר. היו הקולות בוועד המנהל שקולים רשאי יו"ר הועד המנהל להכריע.
 3. מספר החברים
  מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
 4. תקופת הכהונה
  1. תקופת כהונת ועד תהא למשך שנה ועד ארבע שנים באישור שנתי מתחדש של אסיפה כללית. חבר ועד רשאי להיבחר ליותר מתקופת כהונה אחת.
  2. הוועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הוועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
  3. חבר הוועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לוועד; חבר הוועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.
 5. השלמת הועד
  1. נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כוועד.
  2. חבר הוועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים בהחלטת רוב או הנותר למנות חבר עמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.
 6. ישיבות הוועד
  הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.
 7. החלטות
  החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הועד להכריע.
 8. החלטות בכתב
  החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הועד, או החלטה כאמור אשר כל חברי הועד הסכימו לה בכתב או באמצעות מברק, טלקס, פקס או דואר אלקטרוני תהא תקפה לכל דבר ועניין כהחלטה שנתקבלה על ידי אסיפת הועד, לפי העניין, אשר התכנסה והתקיימה כדין.
 9. פרוטוקול
  הוועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
 10. זכות הייצוג וזכויות חתימה
  הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

ועדת הביקורת

 1. א. האסיפה תבחר ותמנה ועדת ביקורת לעמותה.
  2. מספר חברי ועדת הביקורת יהיה עד שלושה חברים.
  3. תקופת כהונה של ועדת ביקורת לא תעלה על שנה. רשאי אותו אדם לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת.
 2. א. תפקידי ועדת הביקורת יהיו כמפורט בחוק העמותות ובהנחיות רשות התאגידים משרד המשפטים.
  2. ועדת הביקורת תביא המלצותיה בפני הועד המנהל ובפני האספה הכללית אחת לשנה לפחות.
  3. ועדת הביקורת תמליץ לאספה האם לאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי.
 3. סניפים
  העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.
 4. נכסים לאחר פירוק
  במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לעמותה אחרת בעלות מטרות דומות.
  נכסי העמותה והכנסותיה משמשים רק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה, אסורה.